Algemene voorwaarden

Onze "kleine lettertjes".

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, in welke vorm ook, tussen HerfstZorg en Opdrachtgever. Overeenkomsten tussen HerfstZorg en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst(en) betreffende de levering van diensten voor zover deze door partijen separaat zijn vastgelegd en ondertekend. Met het sluiten van betreffende overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daar in een bijlage specifiek naar wordt verwezen.

1.2 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden zouden voordoen waarin een overeenkomst tussen HerfstZorg en Opdrachtgever niet voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden, welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet wedervaren.

1.3 Het nalaten door een der partijen te eniger tijd nakoming van enige bepaling uit een overeenkomst te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van die partij aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door de andere partij te eisen.

1.4 De uit overeenkomsten tussen HerfstZorg en Opdrachtgever voortvloeiende leveringen, dienstverleningen en rechtenverleningen dienen in Nederland te worden uitgevoerd en gelden slechts voor Nederland.

1.5 Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen, anders dan voor factoringdoeleinden, uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

1.6 HerfstZorg heeft een privacyverklaring op haar website en werkt volgens de richtlijnen van haar privacy beleid.

Artikel 2 – Datum ingang; wijzigingen

2.1 Een opdracht van opdrachtgever verkrijgt rechtsgeldigheid direct nadat deze door HerfstZorg aan opdrachtgever, schriftelijk of middels e-mail, is bevestigd.

Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging

3.1. In de hieronder genoemde gevallen heeft HerfstZorg onvoorwaardelijk het recht de overeenkomst(en) met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen:

  • Opdrachtgever voldoet ook na schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting;
  • Opdrachtgever wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling aan;
  • Er wordt conservatoir of executoir beslag op enige aan opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen gelegd en zodanig beslag wordt niet binnen twee weken opgeheven;
  • Opdrachtgever wordt krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam;
  • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;
  • In geval van overlijden van Opdrachtgever.

3.2. Zodanige beëindiging geeft Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van of vergoeding voor enige door hem verrichte prestatie.

Artikel 4 – Leveringstijden

4.1 In overeenkomsten geraamde leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door HerfstZorg in acht worden genomen.

4.2 Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of termijn, zal HerfstZorg met Opdrachtgever in overleg treden.

4.3 Overschrijding van leveringsdata of termijnen door welke oorzaak dan ook geven de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever jegens HerfstZorg.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle in offertes van HerfstZorg genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening. Indien de periode tussen de offertedatum enerzijds en de acceptatie door Opdrachtgever van de offerte en/of de levering van diensten aan Opdrachtgever anderzijds langer is dan 30 dagen, dan behoudt HerfstZorg zich het recht voor de in de offerte genoemde prijzen aan te passen aan de prijzen die gelden op de datum van acceptatie van de offerte en/of levering diensten.

5.2 Alle in overeenkomsten tussen HerfstZorg en Opdrachtgever genoemde prijzen zijn de op de datum van dagtekening geldende prijzen.

5.3 De prijzen gelden slechts de in de overeenkomsten met name genoemde goederen en diensten. Elk in aanvulling daarop door HerfstZorg geleverd goed en/of verleende dienst zal afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

5.4 Alle in overeenkomsten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door HerfstZorg opgegeven bankrekening ten name van HerfstZorg. Tenzij in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

6.2 Indien Opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld zij is bedoeld, heeft HerfstZorg onherroepelijk het recht de door Opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door HerfstZorg gewenst geachte schuld van Opdrachtgever aan HerfstZorg.

6.3 Indien Opdrachtgever jegens HerfstZorg zijn verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door HerfstZorg ter zake in of buiten rechte gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van € 1.000,- en dat onder gerechtelijke kosten is begrepen hetgeen HerfstZorg ter zake van een procedure aan haar gemachtigde of juridische raadsman tenminste verschuldigd mocht zijn of worden boven het bedrag van de door de rechter naar gebruikelijke maatstaf begrote proceskosten.

6.4 Partijen zullen zich niet op compensatie beroepen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Behalve indien en voor zover hieronder of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald, is HerfstZorg en/of haar medewerkers niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van/of door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door Opdrachtgever of door anderen is geleden.

7.2 Indien schade ontstaat door opzet of grove schuld door HerfstZorg en/of haar medewerkers tijdens het verlenen van diensten in gebouwen en/of op terreinen van Opdrachtgever, in het kader van deze Overeenkomst, zal HerfstZorg de schade, indien en voor zover HerfstZorg daarvoor rechtens aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid hieronder in de artikelen 7.4. en 7.5. of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden niet nader is beperkt of uitgesloten tot de in 7.3. geraamde maximum bedragen vergoeden.

7.3 Een vergoeding zoals bedoeld in lid 7.2 zal, in geval van persoonlijk letsel maximaal éénhonderdduizend Euro per gebeurtenis bedragen, echter nooit méér dan waarvoor de verzekeraar van HerfstZorg dekking biedt. In geval van zaakschade, geldt een maximale vergoeding tot een bedrag voor de kosten van herstel of’ vervanging van de zaak. Deze vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat door HerfstZorg aan Opdrachtgever is gefactureerd uit hoofde van de onderhavige overeenkomst.

7.4 Voor vergoeding komen nimmer in aanmerking:

  • gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik of van relaties en betalingen verschuldigd aan derden;
  • de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart HerfstZorg en haar medewerkers tegen alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van HerfstZorg of haar medewerkers de in dit artikel of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

Artikel 8 – Gebruik

8.1 Opdrachtgever zal de van HerfstZorg betrokken diensten slechts gebruiken op de plaatsen en voor de doeleinden zoals deze in de offerte en/of Bijzondere Voorwaarden zijn vastgelegd.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke door één partij als zodanig worden beschouwd. welke tussen HerfstZorg en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van tussen hen bestaande overeenkomsten, zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

9.2 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil ter zake of naar aanleiding van overeenkomsten tussen partijen vervalt na verloop van twee jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Overeenkomsten tussen HerfstZorg en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.